Thứ sáu, Ngày 29 Tháng 2 Năm 2020

Đơn vị trực thuộc

Đơn vị trực thuộc

13/06/2014 15:24

1. Bảo Tàng
a. Chức năng, nhiệm vụ: Nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày các sưu tầm (vật thể và phi vật thể) có giá trị tiêu biểu ở địa phương nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hóa của nhân
b. Họ tên Giám đốc, phó giám đốc, điện thoại:
1. Giám đốc: Bùi Đức Tân - Số điện thoại: 0219.3867.029 - DĐ: 0914.828.167
2. P.Giám đốc: Dương Thanh Hương - Số điện thoại: 0983.346.667
 
2. Thư viện
a. Chức năng, nhiệm vụ: Thu thập, bảo quản tổ chức khai thác và sử dụng chung các tài liệu được xuất bản tại địa phương và nói về địa phương, các tài liệu trong nước và nước ngoài, phù hợp với đặc điểm , yêu cầu xây dựng và phát triển địa phương về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng, phục vụ công tác bảo tồn Văn hóa đọc.
b. Họ tên Giám đốc, phó giám đốc, điện thoại:

1. Giám đốc: Nguyễn Thị Thanh Phương - Số điện thoại: 0944.524.688
2. P.Giám đốc: Nguyễn Hoài Thu - Số điện thoại: 0914.301.977

 
3. Đoàn Nghệ Thuật
a. Chức năng, nhiệm vụ: Tổ chức nghiên cứu, dàn dựng, biểu diễn các chương trình nghệ thuật như: Ca, múa, nhạc dân tộc, ca múa nhạc hiện đại; kịch sân khấu... phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhân dân; Sưu tầm, bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
b. Họ tên Trưởng đoàn, phó trường đoàn, điện thoại:      

1. P.Trưởng đoàn: Hứa Trung Kiên - Số điện thoại: 0914.499.268
2. P.Trưởng đoàn: Nguyễn Mạnh Hà - Số điện thoại: 0915.439.878

 
4. Trung tâm Văn hóa
a. Chức năng, nhiệm vụ: Nghiên cứu, thể nghiệm các mẫu hình, phương pháp CLB và hình thức hoạt động văn hoá tuyên truyền ở cơ sở, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho các Trung tâm Văn hoá Thể thao và Du lịch các huyện, thị xã, phong trào văn nghệ quần chúng, công tác tuyên truyền cổ động, triển lãm phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, giải trí và sáng tạo văn hoá nghệ thuật của quần chúng nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.
b. Họ tên Giám đốc, phó giám đốc, điện thoại:
1. Giám đốc: Hồ Việt Sơn - Số điện thoại: 
0219.3866.260 - DĐ: 0912.332.751
2. P.Giám đốc: Hùng Đại Kỳ - Số điện thoại: 01689.109.899

 
5. Trung tâm Phát hành phim – Chiếu bóng
a. Chức năng, nhiệm vụ: Tổ chức các hoạt động chiếu bóng kết hợp thông tin tuyên truyền nhằm tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của Trung ương, của Tỉnh; Sản xuất các chương trình nghe nhìn, phim tài liệu nghệ thuật ngắn phục vụ nhiệm vụ chính trị của Tỉnh theo kế hoạch được giao hàng năm; Biên dịch, lồng tiếng dân tộc Mông, dân tộc Dao...vào các tác phẩm điện ảnh, tài liệu tuyên truyền phục vụ nhân dân các dân tộc trên địa bàn vùng cao, vùng sâu, vùng xa trong tỉnh, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao của cán bộ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
b. Họ tên Giám đốc, phó giám đốc, điện thoại:

1. P.Giám đốc: Nguyễn Văn Thao - Số điện thoại: 0912.308.767

 
6. Trung tâm Huấn luyện thi đấu TDTT
a. Chức năng, nhiệm vụ: Tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện và đào tạo Vận động viên từ tuyến cơ sở để tạo nguồn cho sự nghiệp TDTT của tỉnh; Tổ chức thi đấu và tham gia thi đấu các giải thể thao cấp tỉnh, khu vực và Quốc tế; Phối hợp với cấp huyện, thành phố, các trường học, cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang...để xây dựng và phát triển sự nghiệp TDTT quần chúng trong toàn tỉnh.
b. Họ tên Giám đốc, phó giám đốc, điện thoại:
1. Giám đốc: Nguyễn Văn Hải - Số điện thoại: 
0219.3866.092 - DĐ: 0914.805.899
2. P.Giám đốc: Nông Thanh Hải - Số điện thoại: 01683.714.547

3. P.Giám đốc: Hoàng Vinh Nam - Số điện thoại: 0832.951.888

 
7. Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch
a. Chức năng, nhiệm vụ: Cung cấp dịch vụ tư vấn: thông tin, nghiệp vụ du lịch; lập dự án đầu tư phát triển du lịch; Nghiên cứu và khai thác thị trường; phát triển sản phẩm du lịch; hoạt động kinh doanh lữ hành du lịch trong nước và quốc tế; Trưng bày, giới thiệu và kinh doanh các sản phẩm du lịch, hàng hoá phục vụ du lịch cuả địa phương; Tổ chức đào tạo, tập huấn nghiệp vụ du lịch và xúc tiến du lịch; Tiếp nhận và quản lý các nguồn kinh phí từ các tổ chức trong nước và quốc tế hỗ trợ phát triển du lịch Hà Giang.
b. Họ tên Giám đốc, phó giám đốc, điện thoại:
1. Giám đốc: Đặng Quốc Sử - Số điện thoại: 
0219.3868.368 - DĐ: 0912.135.106
2. P.Giám đốc: Nguyễn Thu Đào - Số điện thoại: 0915.029.570

 

8. Ban quản  lý Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn
a. Chức năng, nhiệm vụ: 
Tổ chức thực hiện nghiên cứu, điều tra, quản lý, bảo tồn và khai thác các loại hình di sản trên công viên địa chất theo tiêu chí của Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tại địa phương. Thực hiện công tác quản lý, bảo vệ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản công viên địa chất; Triển khai tuyên truyền giới thiệu các giá trị di sản văn hóa, di sản địa chất, đa dạng sinh học trên địa bàn công viên địa chất.

b. Họ tên Trưởng ban, Phó trưởng ban, điện thoại:
1. Trưởng ban: Lâm Tiến Mạnh - Số điện thoại: 0912.157.883

2. P. Trưởng ban: Nguyễn Thanh Giang - Số điện thoại: 0912.394.089

Phòng Tổ chức cán bộ