Thứ năm, Ngày 27 Tháng 2 Năm 2020

Lãnh đạo sở

Lãnh đạo sở

13/06/2014 15:16


 
Giám đốc
NGUYỄN HỒNG HẢI

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại văn phòng:  0219.3868.212

Điện thoại di động: 0888.768.886

Email: nhhai.svhttdl@hagiang.gov.vn

Là người đứng đầu cơ quan, chịu trách nhiệm chung trước Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về toàn bộ công tác của ngành trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo tổ chức, triển khai, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, của địa phương, của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch liên quan đến công tác Quản lý Nhà nước, hoạt động sự nghiệp Văn hoá, Thể thao Du lịch và Gia đình trên địa bàn toàn tỉnh    

* Phụ trách các công việc sau:

- Tổ chức cán bộ;

- Thanh tra, kiểm tra;

-  Kế hoạch tài chính;

- Quản lý Du lịch;

- Bảo vệ chính trị nội bộ;

- Công tác cải cách hành chính;

- Thi đua khen thưởng, kỷ luật;

- Công tác thông tin, đối ngoại, hợp tác Quốc tế;

- Công tác phát ngôn Báo chí;

- Phụ trách và trực tiếp chỉ đạo tổ công tác giúp đỡ xã khó khăn được tỉnh phân công phụ trách;

- Các công việc được Thường trực Tỉnh uỷ; HĐND; UBND tỉnh phân công;

- Trực tiếp phụ trách, theo dõi và chỉ đạo các Phòng; Đơn vị: Tổ chức – Pháp chế ; Kế hoạch- Tài chính; Thanh tra Sở; Quản lý Du lịch; Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch;

- Là Chủ tịch hội đồng khoa học; Hội đồng thi đua KT-KL của ngành; Trưởng Ban chỉ đạo và tham gia Ban chỉ đạo, Ban điều hành các chương trình mục tiêu Quốc gia, các Đề án về phát triển sự nghiệp Văn hoá, Thể thao Du lịch và Gia đình.

- Là chủ tài khoản của đơn vị.

 


Phó Giám đốc
TRIỆU THỊ TÌNH

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại văn phòng: 0219.3868.174

Điện thoại di động: 0904.328.823

Email: tttinh.svhttdl@hagiang.gov.vn

Chịu trách nhiệm trước tỉnh, Bộ VHTT&DL và trước Pháp luật về hoạt động của toàn ngành.

* Phụ trách các công việc sau:

Công tác Văn hoá, văn nghệ quần chúng; Công tác tuyên truyền, cổ động, triển lãm; Công tác xã hội hoá các hoạt động Văn hoá; Công tác quản trị văn phòng;

- Trực tiếp phụ trách và theo dõi, chỉ đạo các Phòng, các đơn vị: Văn phòng Sở; Quản lý văn hóa; Trung tâm Văn hóa tỉnh; Đoàn Nghệ thuật tỉnh.

- Được Giám đốc ủy quyền là chủ tài khoản của đơn vị

- Phụ trách Khối các đoàn thể của ngành;

- Phụ trách công tác khuyến học, khuyến tài;

- Thực hiện các công tác khác theo sự uỷ quyền và phân công của Giám đốc;

- Phụ trách, theo dõi các huyện: Bắc Quang; Quang Bình; Hoàng Su Phì; Xín Mần.

* Về công tác phối hợp: Phối hợp với các ngành liên quan trong việc triển khai các nhiệm vụ theo chức năng được phân công.

 
 
Phó Giám đốc
LÂM TIẾN MẠNH

Trình độ chuyên môn: Cử nhân văn hóa

Trình độ LLCT: Cử nhân

Điện thoại văn phòng:  0219.3875.558

Điện thoại di động: 0912.157.883

Email: ltmanh.svhttdl@hagiang.gov.vn

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước Pháp luật về các công tác được phân công
* Phụ trách các công việc sau:

-  Phụ trách công tác đào tạo; bồi dưỡng cán bộ;

- Phụ trách Hội chữ thập đỏ của ngành;

- Công tác kiểm tra liên ngành (Theo Quyết định 814/TTg của Thủ tướng Chính phủ);

-  Công tác quản lý Nhà nước về bảo tồn gìn giữ và phát huy các giá trị Di sản văn hoá vật thể, phi vật thể; Công tác Gia đình; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; Công tác nghiên cứu, ứng dụng các đề tài khoa học của ngành.

- Trực tiếp phụ trách và theo dõi, chỉ đạo các Phòng, các đơn vị: Quản lý Di sản văn hóa; Xây dựng nếp sống văn hóa & Gia đình; Bảo Tàng tỉnh; Thư viện tỉnh;

- Thực hiện các công tác khác theo sự uỷ quyền và phân công của Giám đốc;

- Trực tiếp phụ trách, theo dõi các Huyện: Quản Bạ; Đồng Văn; Mèo Vạc; Yên Minh

* Về công tác phối hợp:  Phối hợp với các ngành liên quan trong việc triển khai các nhiệm vụ theo chức năng được phân công.

Phòng Tổ chức - Pháp chế